← terug

Algemene voorwaarden

1. BEGRIPPEN: 2. AFHAAL BESTELLING:

De opdrachtgever kan bestellingen plaatsen via https://fabelfriet.nl/afhalen gebruikmakend van een moderne webbrowser met javascript ondersteuning. De opdrachtgever kan bestellingen plaatsen welke een ophaal tijdstip kennen binnen openingstijden. Bij een grote, korte termijn order is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om te verifiëren of het plaatsen van de order mogelijk is, dit kan telefonisch.

3. VERVULLING VAN AFHAAL BESTELLINGEN:

Fabel Friet houdt uw afhaal tijdstip als richtlijn aan voor het vervullen van uw order. In uitzonderlijke gevallen is het mogenlijk dat Fabel Friet de bestelling niet (compleet) kan leveren of bereiden in verband met voorraad, drukte en capaciteit. Hier wordt u over gecontacteerd op het door u aangegeven contact gegevens of dit wordt bij het afhalen besproken in het geval van korte termijn orders. In dit geval kan het niet te leveren deel van de order worden terugbetaalt of de order compleet worden geannuleerd.

3. AFHALEN:

Afhalen van uw bestelling kan op de Runstraat 1, Amsterdam op het door u aangegeven tijdstip mits deze in de openingstijden past. Sommige bestellingen worden pas vervuld of bereidt bij uw aankomst. Bij drukte of grote orders kan het zijn dat u langer moet wachten.

4. PRIJZEN:

Alle prijzen vermeld op deze website zijn inclusief BTW. Prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten, typefouten, technische fouten en wijzigingen.

5. BETALING:

Na bestelling verzenden wij een orderbevestiging met daarin onder andere de prijs, afhaal datum/tijdstip en betaalstatus. Dit gebeurt op het door u opgegeven e-mailadres. Direct hierna wordt u doorverwezen naar uw desbetreffende bank om de betaling af te ronden. Uw bestelling is definitief na betaling van het totaalbedrag. Hier krijgt u bericht van op het door u opgegeven e-mailadres. Uw bestelling kan pas worden opgehaald, wanneer het volledige factuurbedrag betaald is.

6. ANNULERING

Mocht u de bestelling willen annuleren dan wordt het terugbetaalde bedrag bepaald aan de hand van gemaakte kosten. Een tijdig geannuleerde bestelling kan vaak geheel worden terug betaald minus de transactie kosten die daaraan verbonden zijn.

5. AANSPRAKELIJKHEID
5.1 Foutieve data:

Fabel Friet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foutieve ophaal tijdstippen, email adressen of ander aangeleverde informatie.

5.2 Schade:

Fabel Friet is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en bedrijfsschade. Voor directe schade is Fabel Friet slechts aansprakelijk in het geval van een duidelijke aantoonbare tekortkoming door Fabel Friet. Indien Fabel Friet aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.3 Allergieën:

Fabel Friet maakt gebruik van allergeen houdende producten. Fabel Friet is niet aansprakelijk voor problemen voortkomend uit dit feit. Vraag alstublieft naar de details in de winkel of via info@fabelfriet.nl.

5.4 Onmogelijkheid tot afhalen:

In geval van onmogelijkheid tot afhalen door toedoen van derden of in geval van overmacht, kan Fabel Friet niet aansprakelijk gesteld worden. In geval van ziekte of overmacht zal Fabel Friet er alles aan doen een geschikte oplossing te zoeken.

5.5 Afwijkingen:

Vormen, kleuren en overige details van onze producten kunnen afwijken van elkaar of van afbeeldingen. Fabel Friet kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

5.6 Technisch functioneren:

Fabel Friet is niet aansprakelijk voor schade volgend uit technische storingen of fouten.

6. WIJZIGINGEN:

Om een wijziging van een bestelling door te geven dient de opdrachtgever contact op te nemen met Fabel Friet. Wijzigingen kunnen niet meer worden doorgegeven als reeds aan het bereiden van uw order is begonnen.

7. KLACHTEN:

Om melding te maken van een klacht dient de opdrachtgever contact op te nemen met Fabel Friet, dit kan via info@fabelfriet.nl.

10. AUTEURSRECHT:

Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Fabel Friet, tenzij anders wordt aangegeven.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fabel Friet is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.
De gepubliceerde foto's op deze site zijn eigendom van Fabel Friet, en mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt.

11. Fabel Friet behoudt zich het recht voor ten allen tijde deze voorwaarden te wijzigen.

Privacyverklaring

Fabel Friet, gevestigd aan de Runstraat 1 in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://fabelfriet.nl/
Runstraat 1, Amsterdam

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Fabel Friet verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Fabelfriet slaat geen bijzondere persoonsgegevens op. Onze website en/of dienst heeft tevens niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fabelfriet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Fabel Friet verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming:

Fabel Friet neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fabel Friet) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Fabel Friet bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden:

Fabel Friet deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fabel Friet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Fabel Friet jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Fabel Friet gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Fabel Friet gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fabel Friet en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fabelfriet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Fabel Friet wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fabel Friet neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fabelfriet.nl Fabelfriet.nl/afhalen/ maakt hiervoor ook gebruik van een versleutelde verbinding.